เงื่อนไขการสมัครสมาชิก NMBA

โปรแกรมท่องเที่ยว ทริป 1A+1B คะแนน 1,000 TP

ทริป 1 A เที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน = 600 TP

ทริป 1 B เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 4 คืน = 400 TP

*(ต้องผ่านทริป 1A = 600 TP ก่อนเท่านั้น และสะสมเพิ่มอีก 400 TP)

มี 5 ช่องทาง ถนัดทางไหน ลงมือทำเลย

หมายเหตุ : เงื่อนไข

1. ผู้ที่จะสามารถมีพาสปอร์ต NMBA ไม่จำเป็นต้องทำคุณสมบัติตำแหน่ง เพียงสะสมคะแนน TP ตั้งแต่ 10 TP ขึ้นไป

2. ทุกรหัสต้องมีคะแนน (PV) ส่วนตัวครบ 7,000 PV และเป็นตำแหน่ง L

3. ทุกรหัสต้องทำคุณสมบัติ Autoship 1,200 บาท ขึ้นไป ครบทุกเดือน

4. คะแนนสำหรับการสะสมเพื่อท่องเที่ยว จะเรียกว่า TP (Travel Point)

5. คะแนน TP ใช้ได้เฉพาะการท่องเที่ยวตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

6. คะแนน TP และการท่องเที่ยวทุกโปรแกรม ไม่สามารถแลก/เปลี่ยน/คืน เป็นสินค้าหรือเงินสดในทุกกรณี

7. คะแนน TP และสิทธิการท่องเที่ยว ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่น ได้ในทุกกรณี หากผ่านคุณสมบัติแล้ว แต่ท่านไม่สามารถเดินทางด้วยตัวเอง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ

8. สำหรับทริป 1 A ฮ่องกง จะต้องสะสมคะแนน TP ครบ 600 TP ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 สำหรับทริป 2 B ญี่ปุ่น จะต้องสะสมคะแนน TP ครบ 1,000 TP ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2560

9. เงื่อนไขต่างๆบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ระยะเวลาการสะสมคะแนน TP สำหรับทริป 1A+1B เริ่ม 1 ก.ค. 60 - 28 ธ.ค. 60

11. หากมีการเปลี่ยน แก้ไข ลบ ขีดฆ่า ในพาสปอร์ต โดยไม่ใช่จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะถือว่าพาสปอร์ตเล่มนี้เป็นโมฆะทันที

- - - - -

** สำหรับทริป 1A ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ท่านจะต้องทำคุณสมบัติให้ครบ ดังต่อไปนี้

1. จะต้องมีคะแนนส่วนตัว ขั้นต่ำ 4,000 PV

2. จะต้องสะสมคะแนน TP ขั้นต่ำครบ 600 คะแนน

3. จะต้องมียอดสะสม autoship 1,200 บาท ขึ้นไป ในเดือน กค./สค./กย. ครบทั้ง 3 เดือน

4. คุณสมบัติทุกข้อ จะต้องครบสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15กย.60

5. วันปิดยอด จะไม่เลื่อนและไม่สามารถเติมคะแนน PVและTP ย้อนหลังได้ทุกกรณี เนื่องจากทางบริษัท จำเป็นต้องยืนยันจำนวน ตั๋วเครื่องบิน,โรงแรม,รถนำเที่ยว,ร้านอาหาร ทันที

กลับหน้าหลัก